pl en ru de


Regulamin Konkursu „W każdej z nas jest Venus”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest firma Pharma-C-Food Sp. z o. o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Mokra 7, wpisaną pod numerem KRS 0000111557 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP: 683-00-08-347, numer REGON 350635204 – zwana dalej Organizatorem.
1.3 Fundatorem Nagród jest firma Pharma-C-Food Sp. z o. o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Mokra 7, wpisaną pod numerem KRS 0000111557 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP:  683-00-08-347, numer REGON 350635204.

1.3 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez uczestników jest obszar całego świata.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
2.1 Konkurs na najlepszą fotografię rodzinną przedstawiającą min. trzy kobiety w różnym wieku wpisujące się w tematykę „W każdej z nas jest Venus”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.facebook.com bądź się w nim zarejestruje. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
4.1 Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2012 roku o godzinie 12.00 czasu środkowo europejskiego +1 do 30 listopada 2012 roku do godziny 19.00 czasu środkowo europejskiego +1. 

V. ZASADY KONKURSU
5.1 Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem www.facebook.com, oraz wejść na stronę konkursu Organizatora pod adresem http://www.facebook.com/pages/Venus/407229245981556
  i zaakceptowanie warunków konkursu, tj. udostępnienie Organizatorowi swoich podstawowych danych osobowych (adres e-mail, imię, nazwisko) określonych w informacjach podstawowych swojego profilu.
5.2 Każda ze zgłoszonych do Konkursu fotografii musi zawierać tytuł fotografii.
5.3 Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG/JPEG/GIF/PNG: rozmiar pliku do 1 024 kb.
5.4 Fotografie mogą podlegać obróbce komputerowej.
5.5 Konkurs składa się z sześciu etapów:
a)    Rejestracja w Konkursie
Rejestracja w konkursie będzie dostępna od 1 lipca 2012 roku. Proces rejestracji polega na zaakceptowaniu warunków korzystania z aplikacji konkursowej.
b)    Wgranie konkursowego zdjęcia
Każdy z uczestników może zgłosić 5 fotografii konkursowych.
c)    Akceptacja moderatora
Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zdjęć bez wyjaśniania przyczyn oraz w przypadku gdy zdjęcia będą przedstawiały materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym, będą godzić w czyjąś godność, zniesławiać, przedstawiać wyrażenia i sceny wulgarne.
d)    Zdobycie jak największej liczby głosów, oddanych na zdjęcie
Uczestnik biorący udział w konkursie, aby wygrać musi zdobyć największą liczbę głosów. Wskaźnik głosów określa wynik danego zdjęcia.
e)    Wybranie wygranego
Ogłoszenie zwycięscy konkursu nastąpi kolejno:
- I etapu:  31 lipca2012 roku o godz. 20.00 czasu środkowo europejskiego +1;
- II etapu: 31 sierpnia 2012 roku o godz. 20.00 czasu środkowo europejskiego +1;
-  III etapu:  30 września 2012 roku o godz. 20.00 czasu środkowo europejskiego +1;
- IV etapu:  31 października 2012 roku o godz. 20.00 czasu środkowo europejskiego +1;
- V etapu:  30 listopada 2012 roku o godz. 20.00 czasu środkowo europejskiego +1;

f)    Rozdanie nagród:
- nagroda miesiąca: Agencja Best Brands PP prześle nagrodę w postaci toreb Wittchen w ciągu 7 dni roboczych za pomocą poczty kurierskiej na adres wskazany przez uczestnika;
- nagroda pocieszenia: organizator prześle zestawy kosmetyków w ciągu 7 dni roboczych za pomocą poczty kurierskiej na adres wskazany przez uczestnika;
5.6 Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika.

VI. OCENA I NAGRODY
6.1 Spośród wszystkich nadesłanych fotografii wybrane zostaną dwie główne nagrody miesiąca – za największą ilość głosów. Ponadto, każdego ostatniego dnia miesiąca rozdane zostaną dwie nagrody pocieszenia za trzecie i czwarte miejsce pod względem liczby oddanych głosów. Nagrodą finałową będzie sesja fotograficzna w Warszawie. Trzy finałowe fotografie zostaną wybrane przez przedstawiciela marki Venus.
6.2 Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
a) nagroda miesiąca: dwa zestawy toreb podróżnych Wittchen, jeden o wartości 750 zł
b) nagrody pocieszenia miesiąca: dwa zestawy kosmetyków za liczbę głosów odpowiadającą miejscu trzeciemu i czwartemu;  jeden zestaw kosmetyków o wartości 99 PLN;
c) nagroda finałowa: udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej z wizażem i stylistą „W każdej z nas jest Venus” dla siebie oraz dwóch wskazanych w zdjęciu kobiet. Nagrodą finałową zostaną nagrodzone trzy uczestniczki konkursu wybrane przez przedstawiciela marki Venus.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie
http://www.facebook.com/pages/Venus/407229245981556  według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie
spełniających warunków wymienionych w punkcie 5.5, paragrafie „C”.
6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się
słowami (Nick,) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
6.5 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
6.6 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach najpóźniej godzinę po jego
zakończeniu.
6.6 Osobie, która nie nadeśle w ciągu 24 godzin (dwunastu godzin) od ogłoszenia wyników konkursu
Potwierdzenia swoich danych oraz odbioru zaproszenia – wygrana przepadnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.pharmacf.com.pl/new/index.php?id=512. Rejestracja w Konkursie oznacza jednocześnie deklarację, że  uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
7.3 Uczestnik konkursu przez rejestrację w konkursie i wgranie fotografii  oświadcza, że:
  1. przysługują mu wyłączne i niegraniczone prawa autorskie do fotografii konkursowych,
  2. bezpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych upoważnia Organizatora do korzystania z fotografii w zakresie publicznego udostępniania, rozpowszechniania i zwielokrotniania wszelkimi technikami na potrzeby konkursu, w materiałach handlowych i promocyjnych,
  3. osoby uwidocznione na fotografiach wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie i wykorzystywanie fotografii przez Organizatora na potrzeby konkursu, w materiałach handlowych oraz promocyjnych,
  4. wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, które powstaną w sesji zdjęciowej „W każdej z nas jest Venus” z jego udziałem do kalendarza na rok 2013 opracowanego przez Organiztora, publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie egzemplarzy kalendarza oraz na wykorzystywanie zdjęć w materiałach handlowych i promocyjnych. Wyrażenie zgody następuje bezpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych. Oświadczenie dotyczy również osób uwidocznionych na fotografiach zgłoszonych do konkursu, biorących następnie udział w sesji zdjęciowej „W każdej z nas jest Venus”.
  5. przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wad prawnych fotografii konkursowych (w szczególności w razie zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub prawa do wizerunku) i zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie powstałe z tego tytułu koszty,
  6. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych.


7.4 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
7.5 Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności na materiały publikowane oraz należące do nich prawa autorskie. Organizator zapewnia dopełnić wszelkiej staranności by przestrzegać powszechnie przyjętych norm społecznych.
7.6 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
7.7 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych
związanych z ofertami www.pharmacf.com.pl. Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne. 6.6 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej http://www.facebook.com/pages/Venus/407229245981556 Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.